simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܦܗܝܢ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܝܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܚܛܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܦܩܢ̈ ܡܢ ܦܓܪܝܗܝܢ̈