simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܐܡܪ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܢܬܩܛܠ
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
Chron1234 ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܒܕܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܐܟܡܐ
Chron1234 ܦܣ̣ܩ ܕܩܢܗ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂
Chron1234 ܒܠܥ ܠܟܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܃ ܘܒܚܪܬܐ
Chron1234 ·ܡ · ܀ ܒܬܪ ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈
Chron1234 ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܕܒܪ ܠܛܝܝܐ̈ ܪܒܚܝܠܐ
Chron1234 ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX