simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol XܢܝXܪܝX ܂ ܝXܢ ܒܬܪ X X -
BarKoni:Schol ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ
BarKoni:Schol X ܝ ܕܝXܐܝܝ ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ 1ܕܘܝܕ