simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
BarṢal:ComGosp ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܝ̣ܐ ܒܬܪ ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܝ ܂ ܕܐܚܪܝܐ ܒܬܪ ܬܐܘܡܐ ܛܟ̣ܣ ܗ̣ܘ
BarṢal:ComGosp ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀ ܒܬܪ ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ
BarṢal:ComGosp ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̣ܡ ܘܐܬܢܚܡ ܒܬܪ ܕܒ̣ܠܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܫܡܫܐ ܀ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܫ̣̇ܟܢ
BarṢal:ComGosp ܪܐܙܐ̈ ܂ ܘܢܫ̣̇ܒܚ ܒܬܪ ܕܡܫܬܘ̇ܬܦܝܢܢ ܀ ܬܘܒ