simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܠܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ