simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܒܗܕܐ ܟܢ ܫܕܪܬ ܒܬܪ ܥܒܪܝܬܐ . [10]ܩܪܬܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܥܘܬ ܠܡܠܩܛ ܠܩܛܐ ܒܬܪ ܚܨܘܕܐ̈ : ܘܐܣܬܩܒܠܬ
Chron1234 ܒܠܥ ܠܟܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܃ ܘܒܚܪܬܐ
ChronMin ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
SevAnt:LuqGramm ܐXܩܝܡܘ ܂ ܘܕܡܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ
SevAnt:LuqJul ܝ ܕܡܢ : ܒܬܪ : ܩܝܡܬܐ :
FindCross-JudKyr ܟܬܒܐ ܕܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܣܡܝܘܬܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܩܛܘܠܐ̈
BarKoni:ScholUrm ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܐܠܐ
Chron1234 ·ܡ · ܀ ܒܬܪ ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈
JnEph:EccHist ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܟܠ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܟܝܗ ⁴¹ܘܕܡܨܝܐ ܢܦܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܝܢ ܒܬܪ ܬ̇ܘܠܡܕܗ ܆ ܒܥܢܝܢܗ
IšoMerv:ComOT ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ ܒܬܪ . ܘܕܠܘܥܠ ܡܪܢ
SophrJer:epArcadCyp ܘܪܒ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܠܡܐܡܕ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܗ̣ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܦܗܝܢ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬ܏ܐ X XX
JacSer:mem6DaysDay4 ܒܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܕܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܗ̇
SevAnt:CathHom ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܥܝܕܐ