simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝ· ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܘܐܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܝ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܣܬܥܪ ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܂ ܒܬܪܟܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܥܠ ܓܢܒ
ThdrMops:ComPs . . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܡܣܝܐ ܘܡܬܓܒܢܐ ܆
Tim1:Epist ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ ܒܬܪ |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ
ZachSch:ActsSev ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ ܒܬܪ ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈
ZachSch:ActsSev ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ