simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܐܒܕܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܗܪܟܐ ܂ · ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܫܘܪܝܗܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܚܣܢܐ̈ ܘܥܠܘ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒܙܒܢܐ ܕܐܫܬܐ̈ ܕܚܐ̈ ܂ ܐܬܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܬܐܓܪܝܬ ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܟܕ ܕܡ̇ܟ ܂ ܝ̇ ܂ ܝ ܦܣ̣ܩ ܕܩܢܗ ܂
Chron1234 ܚܕ ܃ ܘܒܚܪܬܐ ܐܦ ܠܐܡܗܘܢ ܒܠ̣ܥ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܬܪ ܦܪܘܓܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܝ ܡܛܐ ܐܢܘܢ ܬܢܝܢܐ ܗܘ ܂ ܒܠܥ ܠܟܠܗܘܢ ܚܕ
Chron1234 ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܀ · ܒܬܪ ܀ XX ܕܒܘܪܐ ·ܘܒܪܩ ܪ ܂ ܢ̣ܘ̇ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܫܢܝܐ̈ ·ܡ · ܀
Chron1234 ܕܕܒܪ ܠܛܝܝܐ̈ ܪܒܚܝܠܐ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܠܕܪܡܣܘܩ ܂ ܘܣܡ ܒܗ̇ ܐܘܨܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX X0ܘܠܓܠܐܪܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ܘܢ ܕXܐ ܒܬܪ ܒܓܕܘܝܢ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܗܟܝܠ ܂ ܕܟܕ ܢܦܩ ܒܠܩ ܡܢ ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ
ChronMin ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܢܘ̇ܫܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܀ ܝ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ ܆ ܕܐܝܬ ܛܘܪܐ ܒܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ : ܘܗܝܡܢܬ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܐ ܡܬܦܠܓ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܕ ܛܒ ܡܢ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
ComGenExod ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ . ܡܢ ܕܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܒܬܪ ܕܠܕܟܝܘܬ ܟܝܢܗ̇ ܩܕܡܝܐ ܥܬܝܕܘܬ ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ
ComGenExod ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܙܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܒܕܝܘܐ̈ ܐܘ ܒܡܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܘܕܚ̇ܠ . [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܝܟ ܐܣܟܘܠܝܐ̣̈ ܘܡܐ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܥܡ ܒܬܪ ܪܢܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܘܒܕܝ̣ܢܐ ܕܥܬܝܕ ܘܡܦܗܝܢ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܦܩܢ̈ ܡܢ ܦܓܪܝܗܝܢ̈ ܇ ܘܕܐܢ ܡܪܓܫܢ̈ ܘܚܫܢ̈ ܒܬܪ ܒܥܠܬܐ . XX ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ : ܕܐܝܟܐ ܗܘܝܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܚܛܝܐ̈
DidascApost ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܥܡܐ ܕܡܪܓܙ ܩܕܡܝ . ܚ̣ܙܘ ܗܟܝܠ ܕܐܪܓܙ ܥܡܐ ܒܬܪ ܇ ܘܥܨܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܇ ܘܐܙܠܝܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ ܫܪܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ .
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܚܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar X ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܐ . ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܗܕ ܫܪܝܪܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩܝܡܘ ܇ ܢܬܠ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܪܘܫܡܐ . X X81ܐܣܛܠ ⁴X³ܢܘܗܪܐ ܗ̣ܝ ܡܦܪܓܬܐ ܆ ܕܠܒ̇ܫܝܢ ܒܬܪ ܕܠܗܠ ܢ̇ܣܒܝܢ ܙܕܝ̣ܩܐ̈ ܀ ܘܚܘܪܘܬܐ ܕܠܒܘܫܐ ܆ ܕܡܬܥܛܦܝܢ