simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ¹ܬܫܐܠ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ²ܕܩܪܝܒ ܗ̇ܘ ܒܬܪ |ܒܛܘܫܝܐ . X XX ܐܢ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܡܛܠ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܆ ܠܘ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܡܬܬܙܝܥ ܡܕܡ ¹ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܠܒܢ̣ ²ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܒܬܪ ܐܝܬ ܠܢ ܡܟܝܠ ⁷ܠܘܬ ܐܠܗܐ . X8ܐܢ ܥܒܕܝܢܢ ܦܘܠܚܢܢ ܘܡܢ
ActsGregPirang ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ ܡܠܟܐ³³¹̈ ܘܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܠܡܘܗܦܛܐ ܒܬܪ ܠܒܬܝܗܘܢ̈ ܒܐܘܪܪܐ̈ ܘܢܚܬܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
ActsStAnth ܗܠܝܢ ܐܬܘ ܝܠܝ ܒܐܣܟܡܐ X ܕܓܝܣܐ̈ ܘܚܙ ܘܢ ܘܩܡܘ ܒܠܘܚܝX XX ܒܬܪ ܠܗܘܢX ܕܠܝܬX ܠܝ ܣܘܢܩܢܐ ܕܐܥ ܡܢܟܘܢ ܗܠܝܢ . X⁰ X ܘܬܘܒ ܡܢ
ActsStAnth ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܘ ܡܢܗ ܡܢ ܗܢܐ X X -- X ܘ ܒܝܬܗ X XXX ܒܬܪ 15 ܕܒܝܬܐ ܘܕܚܬܗ . ¹² X X 9ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ
ApocPs-Meth ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ¹ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ²ܕܐܠܦܐ ܕܬܠܬܐ ܣܠܩܘ ܒܬܪ ܢܘܚ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܝܘܢܛܘܢ ⁴ܒܪܗ ܘܫܕܪܗ ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ
Ath:HomEpist ܕܢܣ̣ܒܘ ⁵ ܥܡ̣ܕܐ ܦܪܝܫܐ̈ . ܘܩ̇ܕܡܘ ܩ̇ܒܠܘ ܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܠܓܘܕܦܐ . ܘܬܘܒ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬ̇ܚܫܒ ܘܢ̇ܬܪܢܐ . ܕܐܢ ܡܢ
Ath:Inc ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܗ ܡܬܬܫܝܛ ܒܬܪ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܕܚܝ̣ܠܐ ܗܘܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ
Ath:Inc ܕܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܗ̇ܘ ܐ̇ܬܝܢ . ܗܢܐ X ܟܠܗ ܫܝ̇ܛܝܢ ܠܗ ܒܬܪ . ܕܚܝܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܘܡܣܬ̇ܪܕܝܢ ܡܢܗ . ܡܢ
Ath:Treatises ܟܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܐܦ ܠܗܕܡܐ̈ ܕܦܓܪܗ . ܘܡܫ̇ܟܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ Xܝ ܒܬܪ ܠܗ ܠܦܓܪܗ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܩܝܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܡܪܝܡ ܠܗ . ܘܡܢ
Ath:Treatises ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ . ܘܒܝܪܬܘܬܗܘܢ ܥܐܠܝܢ ܒܬܪ ܠܥܡܡܐ̈ Xܝ ܠܦܪܘܩܢ . ܠܐ ܝܕܥܘ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ ܂ ܙ XX X ܫܥܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܫܬܚܠܦ ܠܙܝܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܫܪܪ ܐܢܘܢ ܕܒܐܝܢܐ 0ܝ ܫܘܒܚܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܨܘܬܐ ܠܒܝܫܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܢܡܚܐ ܠܐܪܥܐ ܒܫܒܛܐ ܕܦܘܡܗ ܂ ܒܬܪ ܕܫܡܥܢ̈ ܐܕܢܘܗܝ̈ ܢܟܣ ܂ ܢܕܘܢ ܒܩܘܫܬܐ ܠܡܣܟܢ̇ܐ ܃ ܘܢܟܣ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܝܪܚܐ̈ البواحير ܀ ܒܬܪ ܕܬܫܪܝܢ ܒ . ܘܗܟܘܬ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ
BarBahl:SyrLex ܡܚܙܝܬܐ ܘܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ . ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܡܥܐ ܩ̇ܠܐ ܒܬܪ . ܘܟܕ ܫܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܩܛܐ ܩܕܡܝܗ̇ . ܗܝ ܠܩܛܐ . ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܝ̇ܬܒ
BarEbr:CandSanc ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܬܝܒܢ̈ ܀ ܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ . ⁶⁸ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ
BarKoni:Schol X X - ܂ ܚܠܦ X ܚܢܘܩܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܐܠܨܐ ܒܬܪ - ܂ ܫܥܝܚܢ̈ X ܂ Xܝܝܪ X - ܂ ܟܝܢXܘܢ ܂ ܠXܝXܐ XܢܝXܪܝX ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܘܝ X ܂ ܝܢܝܢ ܕ ܃ ܂ ܝ ܂ X X ܂ ܒܬ ܕ ܒܬܪ ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ ܝܣܪܝܠ ܝXܢ ܂ ܐܢܝܘ ܕܢܐ ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ