simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܬܘܒ ܢܬ̣̇ܚܫܒ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܇ ܘܠܘ ܕܒܕܝܠܝܘܬ ܐ ܩܘܝܡܐ ܐXܩܝܡܘ ܂ ܘܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡ̣ܥܝܗ̇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܗ ܕܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܒܬܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܝܝ ܒܠܚܘܕ ܕܒܐܘܣܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟ̇ܦܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm · · [ܚܕܝܘܬܐ ]ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܦܣ̇ܩ ܪܫܝܥܐܝܬ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܓܪܡܛܝܩܣ ܆ ܘܚܣܡܐܝܬ ܩܐܡ ܆ ܘܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ̣
SevAnt:LuqGramm ܒܢܬ̈ ܩ-ܠܐ ܣܦܝܩܬܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܇ ܘܛܘܪܬܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܟܓ ܩܘܝ̇ܝXܐ ܕܗܝ̇ ܕXܢܒܐܝܬ ܐܝXܝܪܐ ܠܝ ܇ ܕܠܐ ܙܕܝX ܕܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܇ ܣܘܦܝܣܛܘܬX ܨܢܝܥܬܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܐܬ ܕܓܠܬ ܫܡܐ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܒܩܢܘܡܐ ܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܐܬܩ̇ܝܡܘ ܇ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܢܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܆ X ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܇ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܠܡܘܬܐ ܘܐܟܚܕܐ ܂ X XX ܬܘܕܐ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܘܢܩ̇ܪ-ܒ ܕܫܥܬܐ ܠܡܫܡܥܬܐ ܠܐ ܡܢܦܩܬܐ ܇ ܕܡܨܝܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ ܘܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܫܡܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܫ̇ܢܐ ܐܢܬ ܂ ܘܕܡ̇ܦܠܓ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܘX ܕܐܡ̣ܪܘ ܇ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܒܬܪ ܕܠܐ ܗ ܡܢܘܬܐ ܕܐܬܒܕܝ ܡܢ ܬܐܕܘܪܘ ܣ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܡܬܒܣܪܢܘܬ ܐ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܂ ܒܬܪ ܥܠܡܐ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܆ Xܕܡ ܕܢܬ̇ܒܣܪ ܡܦܪܫ ܇ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܡܠܦܝܢܢ ܀ ܠܘ ܒܡܦܩ ܒXܘܝܝ̣ܐ Xܝܢ ܕܚܪܡܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܠܐ XܦܣܩܢܝXܐ ܀ ܘܟXX ܥXX ܂ ܘܠܐ ܓܝܪ ܦܘܠܓܐ ܕܩܢܘXܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܝXܝX ܕXܠܝܬܝܘܬX ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܐܬXܘܣܦܬ̇ ܝXܝXܢܝܢܐ ܒܬܪ ܕܪܘܫܐ ܇ ܒܬܢܘܝXܐ ܕܝXܢܘܢ ܕܒܥܠܩܕܘܐ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܇ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܛܥ̣ܐ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܛܥܝܘܬ ܐ ܕܘ̇ܝܐ ܒܬܪ ܘܐܚܪܬܐ ܆ X ܫܪܝܐ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐ ܠ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܟܢ ܕܝܢ ܡܩܛܪܓܝܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪܝ̇ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ XܝXܝ̇ܝܘX·
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕ ܢ 1ܕܒܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕ[ܒܬܐܘܪܝܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܬܘܒ ܡܫ̣ܬܪܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܠܡ̇ܦܠܓܘ ܒܡܠXܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܬܐܡܪܐ ܐܘ ܟܝܬ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܬܦܫܟܐ ܚܣܝܘܬܟ ܃ ܕܡܢ