simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܬ̇ܘܠܡܕܗ ܆ ܒܥܢܝܢܗ ܒܣܝܡܐ ܘܪܘܝܢܝܐ ܗܘ̣ܝܢܢ ܀ ܐܒܘܗܝ ܒܬܪ ܕܦܓܪܗ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܝܢ