simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܚܝܠܗ ܙܚ ܘܢܦ̣ܩ ܟܕ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܢܟܪܝܘ ܚܬܡܘܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܒܬܪ . ܗܝܘ ܐܝܟ ܡܪܐ ܒܬܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ X ܐܘܪܚܐ ܡܦܝܣܐ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ
Eph:madLuqHeres ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈ ܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܟܢܝܘ ܐܢܝܢ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܦܢܝܬܐ ܝ ܕܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܬܟ̇ܢܝ ² ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈