simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܐܠܝܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X
ComGenExod ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ .
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܝܫ
P:Sam [AB] ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
JnRufus:Pleroph ܡܢܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܦ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܃
JnEph:EccHist ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܫ̣ܢܕܐ̈ ܫܡܪܗ ܂
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
JnRufus:Pleroph . ܡܟܝܠ ܕܝܢX ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܒܘܫܐ ܆ ܕܡܬܥܛܦܝܢ ܒܬܪ ܪܘܫܡܐ . X
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏ 14 ܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈
PhiloxMab:epPatricius ܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܟܝܗ ⁴¹ܘܕܡܨܝܐ ܢܦܫܐ
JulRom ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ