simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܗܘܬ ܒܬܡܗܐ ܡܢ ܒܬܪ X ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ
ComGenExod [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ
P:Sam [AB] ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
JnRufus:Pleroph . ܡܟܝܠ ܕܝܢX ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩܡ
JnEph:EccHist ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܫ̣ܢܕܐ̈ ܫܡܪܗ ܂
JulRom ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈
Chron1234 ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX
JnRufus:Pleroph ܐܠܝܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
Elia:epLeonḤar ܇ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܝܘܬܪܢܐ ܒܟܘܘܢܐ ܆ ܒܬܪ ܦܘܕܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܀
Ps-Zach:EccHist ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪ·ܐ ܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܕܝܣܩܘܪܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ
JulRom ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ