simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ :
ComGenExod ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ .
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
SevAnt:LuqJul ܒܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܪܝܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ · ܕ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
LiberGrad . ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ
JnRufus:Pleroph ܐܠܝܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܒܘܫܐ ܆ ܕܡܬܥܛܦܝܢ ܒܬܪ ܪܘܫܡܐ . X
Sahd:BookPerf ܡܠܦܢܗܝܢ . [3]ܐ̇ܙܠܝܢ ܒܬܪ ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̣̈ ܘܒܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ
P:2Chr [AB] ܠܗ ܡܠܘܟܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܒܘܗܝ :