simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇
Shub:BookGifts ܠܡܓܪܝܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܙܝܥ ܒܦܘܢܝܟ ܘܥܪܩ
SophrJer:epArcadCyp ܘܪܒ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
SynOr ܒܪܝܢ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܪܗܛܘ ܘܝܪܒܘ
SynOr ܘܒܥܕܢܐ̈ ܕܡܕܪܫܝܗܝܢ̈ . ܒܬܪ ܥܪܣܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܥܢܝܕܐ̈
SynOr ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܀ ܡܛܠ
SynOr ܐܝܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܦܛܪܝܪܟܐ̈ ܘܩܬܘܠܝܩܐ̈ .
SynWestSyr ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ
SynWestSyr . ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܘ̇ ܣܘܥܪܢܐ
SynWestSyr ܐܢܬܬܐ ܐܡܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܝܝ⬩ XXܝܗܦܠܐܘܢܐXXXܗܘܦܠܘܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐ̣ܡܪ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝ· ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܘܐܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܝ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܣܬܥܪ ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܂ ܒܬܪܟܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܥܠ ܓܢܒ
ThdrMops:ComPs . . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܡܣܝܐ ܘܡܬܓܒܢܐ ܆
Tim1:Epist ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ ܒܬܪ |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ
ZachSch:ActsSev ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ ܒܬܪ ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈