simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈
ComGenExod ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ .
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܠ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܛܥ̣ܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
JulRom ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܕܡܢ ܒܬܪ ܙܩܝܦܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܝܬܝܗ
JnMaron:Expos ܝܕܥܘ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܘܚܢܢ
LiberGrad ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ :
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
JulRom ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܒܘܫܐ ܆ ܕܡܬܥܛܦܝܢ ܒܬܪ ܪܘܫܡܐ . X
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܗܘܐ ܒܐܢܛܝܘܟ ܒܬܪ ܦܠܘܝܢܐ ܂ ܓܒܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ X ܕܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ
MartMarPinḥ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܥܘ