simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܒܕܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܐܟܡܐ
Chron1234 ܦܣ̣ܩ ܕܩܢܗ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂
Chron1234 ܒܠܥ ܠܟܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܃ ܘܒܚܪܬܐ
Chron1234 ·ܡ · ܀ ܒܬܪ ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈
Chron1234 ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܕܒܪ ܠܛܝܝܐ̈ ܪܒܚܝܠܐ
Chron1234 ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX
ChronMin ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
ChronMin ܀ ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ
Chrys:ComJohn1 ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ
ComGenExod ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ .
ComGenExod [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܦܗܝܢ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܝܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܚܛܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܦܩܢ̈ ܡܢ ܦܓܪܝܗܝܢ̈
DidascApost ܫܦܝܪܐ ܇ ܘܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܥܡܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ
Elia:epLeonḤar ܇ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ
Elia:epLeonḤar ܇ ܢܬܠ ܡܢ ܒܬܪ X ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܒܘܫܐ ܆ ܕܡܬܥܛܦܝܢ ܒܬܪ ܪܘܫܡܐ . X