simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ 1ܕܘܝܕ ܡܚܕܬ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܥܒܕܗ ܒܬܪ ܂ ܠܢܝܫܐ ܕ ܃ ܂ XXܝ ܂ XXܘX X ܂ ܝXXܝXܝ ܃ ܂ XXܝX X ܝ ܕܝXܐܝܝ
BarKoni:ScholUrm ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܐܠܐ ܐܢ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܠܐ ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܒܬܪ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܟܐܢܘܬܐ X ܐܕܪܟܘXX . ܘܡܘܕܥܐ ܕܠܐ ܡܨܚܝܐ ܠܢܡܘܣܐ ܒܬܪ . ܘܐܡܪXX ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܢܐܡܪ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘ̣ܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܘܡܟܝܟܘXܐ ܂ ܘܡܝܬܐ ܠܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܃ ܘܓܕܘܠܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܝ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܚܪܬ ܐ ܟܕ ܥܬܝܕ ܕܢܕܢܚ · X ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܗܟܘܬ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪ ܨܘܡܗ ܝ ܩ̣ܪܒ ܠܗܘ̇ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܘܐܬ̣ܢܣܪ ܡܢ ܡܨܥܬܗ ܂ ܘܐܬܐܫܕ ܟܠܗ ܓܘܝܗ ܀ ܒܬܪ ܬܘܠܥܐ̈ ܀ ܐܦܝܦܐܢܝܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܝ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܬܐܘܡܐ ܛܟ̣ܣ ܗ̣ܘ X ܠܗ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܀ ܬܐܘܡܐ ܘܡܬܝ ܡܟܣܐ ܃ ܚܙܝ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܡܬܝ ܂ ܕܐܚܪܝܐ
BarṢal:ComGosp ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܕܡܢܗܝܢ ܠܟܐܢܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܂ ܕܥ ܟܠܢܫ ܂ ܕܐܘ̇ ܢ̇ܦܠ ܝ ܒܢܘܪܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܒ̣ܠܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܛܘܪܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܪܢ ܀ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܦܪܝܣXܝܝܢܘܣ X ܕܡܘܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̣ܡ ܘܐܬܢܚܡ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܫ̣̇ܟܢ ܬܠܬ̈ ܠܦܓܪܗ ܂ ܕܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܠܬܚܬ ܡܢ ܒܬܪ ܝ̣̇ܡܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܢ̣ܗܪ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܒܛܘܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܡܫܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܡܫܬܘ̇ܬܦܝܢܢ ܀ ܬܘܒ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܕܝ ܐ̇ܠܦ ܝܝ ܠܢ ܂ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܢܥܒܕ ܘܚܢܢ ܕܢܘ̇ܕܐ ܩܕܡ ܕܐܟ̇ܠܝܢܢ ܪܐܙܐ̈ ܂ ܘܢܫ̣̇ܒܚ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܓܢ ܒܗ̇ ܝX ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܪܫܐ̈ ܢܐܬܐ ܘܚܝܠܗ ܕܥܠ ܂ ܝܐ ܢ̣ܐܓܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
Basil:SyrHex ܕܝܢ ܕܡܫܪܝܐ ܠܗ̇ ܒܪܝܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܬܗܘܐ . ܡܬܓܠܝܐ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ⁰⁰ܡܚܦܝܐ ܗܘܬ ܒܟܪܘܙܘܬܗ̇ . ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ . 0 . 6ܣܝܡ ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܡܢ
Chron1234 ܐܫܬܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܢܬܩܛܠ ܡܫܝܚܐ ܀ ܗܪܟܐ ܢܣܬܟܪ ܦܘܡܗܘܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܡܐܐ ܂ ܐܝܟ ܢܒܝܘܬܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܐܡܪ ܃ ܕܡܢ
Chron1234 ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇ ܝܠܕܬ̇ ܠܡܪܝܡ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ ܢܣ̣ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܚܢܐ ܝ ܒܪܬ ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ