simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol X ܝ ܕܝXܐܝܝ ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ 1ܕܘܝܕ
BarKoni:ScholUrm ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ X ܐܕܪܟܘXX
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈ ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃ ܒܬܪ ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
BarṢal:ComGosp ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
BarṢal:ComGosp ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܝ̣ܐ ܒܬܪ ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܝ ܂ ܕܐܚܪܝܐ ܒܬܪ ܬܐܘܡܐ ܛܟ̣ܣ ܗ̣ܘ
BarṢal:ComGosp ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀ ܒܬܪ ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ
BarṢal:ComGosp ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̣ܡ ܘܐܬܢܚܡ ܒܬܪ ܕܒ̣ܠܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܫܡܫܐ ܀ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܫ̣̇ܟܢ
BarṢal:ComGosp ܪܐܙܐ̈ ܂ ܘܢܫ̣̇ܒܚ ܒܬܪ ܕܡܫܬܘ̇ܬܦܝܢܢ ܀ ܬܘܒ
BarṢal:ComLiturg ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ
Basil:SyrHex ܒܟܪܘܙܘܬܗ̇ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܫܪܝܐ ܠܗ̇
ChalcedWrit ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ
Chron1234 ܕܐܡܪ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܢܬܩܛܠ
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇