simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ
ComGenExod ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ .
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ
FindCross-JudKyr ܟܬܒܐ ܕܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܣܡܝܘܬܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܩܛܘܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܦܘܠܓܐ ܕܩܢܘXܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܠܦܝܢܢ ܀
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
JulRom . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏ 14 ܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈
JnEph:EccHist ܩ̣ܠܝܪܘܣ̈ ܕܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܕܐܬܠܒ̣ܟܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܇ ܝܝ
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
JnRufus:Pleroph ܐܠܝܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
IšoMerv:ComOT ܪܘܡܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܟܬܫܐ ܢܦܫܗ̇ ܇
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ
EliaNis:Chron ܕܦܨܚܐ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܒܬܪ ܪܡܫܗ ܕܒܗ ܩܐ̇ܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܕܡܢ ܒܬܪ ܙܩܝܦܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܝܬܝܗ
Ps-Ath:Virg ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ ܒܬܪ ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈
LiberGrad . ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ