simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܝܫ
SevAnt:LuqJul . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬ܏ܐ X XX
SevAnt:LuqJul ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܣܝ . ܕܣܒܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܡܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܝ : ܕܠܐܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܠ ⁶ܢܫܡܠܐ .
SevAnt:LuqJul ܘܕܟܝܢܗ ܕܓܘܢܝܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ .
SevAnt:madHym ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇
Shub:BookGifts ܠܡܓܪܝܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܙܝܥ ܒܦܘܢܝܟ ܘܥܪܩ
SophrJer:epArcadCyp ܘܪܒ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
SynOr ܒܪܝܢ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܪܗܛܘ ܘܝܪܒܘ
SynOr ܘܒܥܕܢܐ̈ ܕܡܕܪܫܝܗܝܢ̈ . ܒܬܪ ܥܪܣܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܥܢܝܕܐ̈
SynOr ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܀ ܡܛܠ
SynOr ܐܝܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܦܛܪܝܪܟܐ̈ ܘܩܬܘܠܝܩܐ̈ .
SynWestSyr ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ
SynWestSyr . ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܘ̇ ܣܘܥܪܢܐ
SynWestSyr ܐܢܬܬܐ ܐܡܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܝܝ⬩ XXܝܗܦܠܐܘܢܐXXXܗܘܦܠܘܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐ̣ܡܪ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝ· ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܘܐܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ