simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ ܐܢܢܩܐ ܠܡܦܫ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܫܒ̇ܩ ܐܢܐ ܒܬܪ ܕܐܒܐ ܇ ܘܡܒܕܩܢ̈ ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܡ̇ܢ ܂ ܙ XX ܂ ܐܝܬܝ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܗ ܂ ܒܬܪܟܢ ܙ XXܝ · ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܃ ܕܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܇ ܠܒܪ ܒܬܪ ܃ ܠܘܩܕܡ ܐ̣ܡܪ ܬܫܒܘܚܬܐ ܝܝ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܣܬܥܪ ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩ̣ܡ ܥܠ ܓܢܒ ܩܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܡܣܬܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝ ܥܠ ܒܬܪ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ̈ ܃ ܡܢܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComPs ܕܡܬܡܣܝܐ ܘܡܬܓܒܢܐ ܆ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܘܒ ܦܘܪܣܐ ܕܬܬܡܨܐ ܒܬܪ ܕܠܘܩܒܠܝ . . ܟܕ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܓܒܬܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ . . ܕܡܢ
Tim1:Epist |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ . 8 , 16ܘܐܢ ⁴⁴⁹ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܒܬܪ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ . ܐܪܐ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ
Tim1:Epist ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܐܣܘܢ ܃ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܐ ܒܬܪ ܂ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܕܝܘܐ̈ 1ܗ̇ܘ ܕܬܡ̇ܢ ܣܓܝ ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܙܕܩ ܠܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܕܘܝܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܛܪ ܕܟܝܐ ܠܦܓܪܐ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ
ZachSch:ActsSev ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܫܪܝ ܒܢܣܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܬܦܪܣܘ ܨܒܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ