simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad . ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܒܘܫܐ ܆ ܕܡܬܥܛܦܝܢ ܒܬܪ ܪܘܫܡܐ . X
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ
IšoMerv:ComOT ܪܘܡܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܟܬܫܐ ܢܦܫܗ̇ ܇
SevAnt:LuqJul ⁷ܓܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܟܙܢܐ ܕܗܘ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܠܐ ܬܘܒ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .
Ps-Zach:EccHist ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܘܐܡܪܬ
JnRufus:Pleroph ܡܢܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ
MiaphysiteDocs ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܣܠܝܢܘܬܗܘܢ
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
JulRom ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
IšoMerv:ComOT ܘܚܘܒܐ ܡܣܬܬܐ ܩܒܠܘ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܇ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܚܠܦܘܗܝ ܀ X ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܀ X [3]ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ