simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElijFireDown ܕܐܬܪܒܝ ܗܟܢ ܐܡܠܟ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܘܒܥܩܒܬܗ̈ ܪܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܗ̈
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܝܢܢ .
Eph:madCarNis ܩܠܗ 1ܐܘ ܕܟܗܢ ܒܬܪ ܪܒܗ ܙܗܝܐ ܒܬܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc X0ܒܬܪܬܝܢ ܕܡܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܕ
JnSol:OntheSoul ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܃ ܗ̣ܝ
JacSer:memElijAscendsHeav ܢܣܩ ܐܬܡܛܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܦܠܚ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ
P:ApocBar [AB] ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ
IšoMerv:ComPs ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܇ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܝܕܥ ܐܫܬܪܓܠ
JacSer:memEpiph ܩܠܗ ܘܐܬ݂ܪܡܝܬ݀ ܗܘܬ݂ ܒܬܪ ܡܠܘܗܝ̈ ܘܣܒ݂ܪܬ݀ ܗܘܬ݂
BarṢal:ComGosp ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈
JacSer:memElij&NabJezr ܠܟ ܘܫܡܠܝܘ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܕܐܡܪ
ActsGregPirang XX X ⁸ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܆
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈
DidascApost ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܓܒܪܐ̈ ܒܢܝ̈
P:Dan [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ :
Nars:SancChurch : ܘܪܚܡܝܗ̇̈ ܕܟܠܬܐ ܒܬܪ ܚܬܢܐ ܙܩܝܦܐ ܪܕܦܘܗ̇
JacSer:memEstabCreat ܕܗܘܘ ܐܬܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܟܠ ܥܕܢܝܢ̈