simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ ܒܬܪ ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ
BarEbr:CandSanc ܘܒ̣ܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܕܟܠܒܐ ܐܟܙܢܐ
BarEbr:CandSanc ¹ܘܟܠ ܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢ ⁸⁰ܒܪܝܬܗ ܡܬܛ̇ܟ̣ܣ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̇ܘ XX ܕܡܬܚ̣̇ܕܬ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܚܘܒ̇ܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܬܚܬܦ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܢ ܠܦܪܕܝܣܐ .
BarEbr:CandSanc . . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚ̣ܫ ܘܩ̣ܡ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܪܚܩ̣ܘ ܡܢܝ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ .
BarEbr:Ethic ⁴⁸ܗ̇ܘܝܐ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܝܟܘܬ ܥܡܠܐ ܥܛܠܐ
BarKepha:CelebNat . 1 ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܚܘܝܢܢ ܕܐܝܠܝܢ
BarKepha:ComMyron ܐܠܗܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܒܒܣܪ
BarKoni:Schol ܕܢܒܘ ܂ ܡܢܝ ܒܬܪ ܕܪܐ ܕܝܢ ܛܥܘ
BarKoni:ScholUrm ܡܛܠ ܕܕܝܘܐ̈ ܗܘܘXX ܒܬܪ Xܡܦܘܠܬܗܘܢ ܕܡܢ XX
BarḤadbš:Acts ܥܕܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܚܪܡܗ ܩܕܡܝܐ .
BarḤadbš:FoundSch ܐܬܬܘܣܦܬ ܠܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ
BarṢal:ComGosp ܕܚ̇ܐ ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ
BarṢal:ComGosp ܢܐܠܦ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟ̇ܝܢܢ ܂ ܡܠܐܟܐ̈
BarṢal:ComGosp ܕܬܠܝܬܝܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܡܥܘܢ ܘܝܥܩܘܒ
BarṢal:ComGosp ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈