simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SophrJer:epArcadCyp ܕܟܝܢܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܕ ܠܐ
SynOr ܙܟܝܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ
SynWestSyr ܫܪܝܐ ܕܦܣܟܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܬܐ XXX ⁴⁷
SynWestSyr ܡܢܗܘܢ ܕܫܒ̇ܩ ܚܒܪܗ ܒܬܪ ܡܟܝܪܘܬܐ ܢܬܦܪܫ X
ThdrMops:ComGospJohn ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ ܆
ThdrMops:ComPs . ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ . ܡ̇ܢ
Tim1:DisputCalMahdi 37 29ܘܦܪܩܠܛܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܠܣܘܠܩܗ
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܢ̣ܥܡܕ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܂
Tim1:Epist | 663|ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ . ܒܬܪ ܐܡ̇ܙ ܐܢܐ .
Tim1:Epist ܕܠܚܡܐ ܕܡ̣ܢ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܩܘܕܫܐ : ܦܓܪܐ
ZachSch:ActsSev ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܬܗ ܒܬܪ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܗ
sugAbel&Cain ܫܘܪܝܐ ܩܛܠܐ ܥܒܕܘ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܡܢ ܓܢܬܐ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ
sugGold&Wheat ܠܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܒܬܪ ܡܪܗ ܚܛܬܐ ܐܘ