simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ ܂ ܘܐܬܚܦܛ ܟܕ ܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܪܫܝ̈ ܒܬܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ
BarEbr:CandSanc ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܬܝܒܢ̈ ܀ ܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ . ⁶⁸ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ
SophrJer:epArcadCyp ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܕܗ ܆ ܐܦ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܐܚܪܝܬܐ ܫܒ̣ܩ ܒܬܪ ܐܠܗ ܐܚܪܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܥܠܝ ܟܝܢܐܝܬ ܘܪܒ . ܗܢܐ
Ps-Ath:Virg ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܝܢ ܢܬܝܗܒ ܠܟܝܢ ܛܘܒܐ . ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ
Eph:madLuqHeres ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈ ܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܟܢܝܘ ܐܢܝܢ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܦܢܝܬܐ ܝ ܕܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܬܟ̇ܢܝ ² ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈
P:Lev [AB] ܕܐܬܩܠܦ ܒܝܬܐ ܘܐܬܛܪܝ . ܢܥܘܠ ܟܗܢܐ ܘܢܚܙܐ : ܐܢ ܗܠܟܬ ܒܬܪ ܬܗܠܟ ܡܚܘܬܐ ܘܬܣܓܐ ܒܒܝܬܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢܣܒ ܟܐܦܐ̈ : ܘܡܢ
JacSer:Epist ܨܒܝܢܝ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܬ ܠܗܝܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܂ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܩܝܡܗ ܢ ܂ ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܗ ܡܟܬܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܇ ܕܒܬܫܥܝܬܗ ܐܦ ܛܟܣܐ ܢܥܒܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܥܐ ܂ ܝ· ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܡܬܒܣܪܢܘܬ ܐ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܂ ܒܬܪ ܥܠܡܐ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܆ Xܕܡ ܕܢܬ̇ܒܣܪ ܡܦܪܫ ܇ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܝ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܚܪܬ ܐ ܟܕ ܥܬܝܕ ܕܢܕܢܚ · X ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃
Chron1234 ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX X0ܘܠܓܠܐܪܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ܘܢ ܕXܐ ܒܬܪ ܒܓܕܘܝܢ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܗܟܝܠ ܂ ܕܟܕ ܢܦܩ ܒܠܩ ܡܢ ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ
P:Lev [AB] ܦܘܢܝܐ ܙܒܢ ܡܢ ܚܒܪܟ : ܘܒܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܥܠܠܬܐ ܢܙܒܢ ܠܟ ܒܬܪ ܡܢ ܚܒܪܟ ܠܐ ܬܥܠܒܘܢ ܓܒܪ ܠܐܚܘܗܝ . ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ :
SevAnt:LuqJul ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܟܕ ܚܙܘܐ ܕܚܝܠܐ ܘܐܠܗܝܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ . ܒܬܪ ܡܫܚܬ . ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܠܡܘ ܬܠܬܐ ܫܒܘܥܝܢ̈ ܕܝܘܡܝܢ̈ . . . Xܡܢ
P:2Chr [AB] ܕܡܝܬ ܝܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܠܫܡܪܝܢ . ܨܚ ܟܗ ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܡܟܝܠ : ܦܓܪܐ : ܠܐ : ܡܬܚܒܠܝܐ : ܩܢܐ : Xܪܢ : ܒܬܪ : ܕܝܢ : ܠܗ̇ܝ : ܕܐܡ̣ܪ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ : ܝ ܕܡܢ :
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܐܬܢܩ̇ܒܬܝ ³⁹ܘܐܬܪܦܝ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ : ܘܒܕܡܘܬܐ ܒܬܪ XX XX ܘܐܦܠܐ ܕܦܫܝܛܐܝܬ ܐܡܝܪܐ . ܐܠܐ ܘܕܣܓܝ ܒܙܒܢܗ̇ . ܡܢ
JnEph:EccHist ܫܢܝܢ̣̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܬ̇ܝܪ ܚ̇ܣܝܪ ܕܒܢܝ̣ܢܗ̇ X0 ܒܬܪ XXܥܘXܪܝẌ ܘXܠXܝX ܆ ܕܥܠ ܗܦ̣ܘܟܝܗ̇ ܕܡܢ ܙܘܥ̇ܐ ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܚ̣ܕܝܬ̣̇ ܘܠܐ ܡܢ̣ܚܐ ܗܘܬ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦ̣ܝܣ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܐܢܬܬܗ ܆ ܕܬ̣ܐܬܐ ܘܬ̣ܥܘܠ ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ
Ath:Inc ܕܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܗ̇ܘ ܐ̇ܬܝܢ . ܗܢܐ X ܟܠܗ ܫܝ̇ܛܝܢ ܠܗ ܒܬܪ . ܕܚܝܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܘܡܣܬ̇ܪܕܝܢ ܡܢܗ . ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ ܐܢܢܩܐ ܠܡܦܫ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܫܒ̇ܩ ܐܢܐ ܒܬܪ ܕܐܒܐ ܇ ܘܡܒܕܩܢ̈ ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܡ̇ܢ ܂ ܙ XX ܂ ܐܝܬܝ ܂ ܡ̣ܢ