simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܗܘܬ ܒܬܡܗܐ ܡܢ ܒܬܪ X ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ
ComGenExod [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ
Eph:madLuqHeres ܡܦܝܣܐ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܚܝܠܗ ܙܚ ܘܢܦ̣ܩ
SevAnt:LuqGramm ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
P:Sam [AB] ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
JnRufus:Pleroph ܡܢܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ
JnEph:EccHist ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܟܠ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘܝܢ
JulRom ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
JnRufus:Pleroph ܐܠܝܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
IsaacAnt:memHom ܠܗ : ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܒܬܪ ܥܘܕܪܢܗ . ܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܇ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܝܘܬܪܢܐ ܒܟܘܘܢܐ ܆ ܒܬܪ ܦܘܕܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܀
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩܡ
PhiloxMab:epPatricius ܠܗܪܣܝܣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܘܗܘܘ
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .