simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܥܪܣܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܢܐܡܪܢ̈ ܡܕܪܫܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܩܒܘܪܬܐ ܒܬܪ : ܘܢܐܨܦܢ̈ ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܒܥܕܢܐ̈ ܕܡܕܪܫܝܗܝܢ̈ .
P:Phil-Phlm [AB] ܝܘܠܦܢܝ . ܘܒܬܪ ܕܘܒܪܝ̈ . ܘܒܬܪ ܨܒܝܢܝ . ܘܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܒܬܪ ܗܝ ܠܟܠ ܐܢܫ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܗܢܘܢ ܐܬܝܕܥܬ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܝܬ
P:Phil-Phlm [AB] ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܡܪܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܫܬܐܠ . ܘܗܘܝܬ ܝܕܥ ܆ ܒܬܪ ܓܝܪ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܆ ܘܣܪܝܩܢ̈ ܐܢܝܢ̈ . ܡܢ ܓܒܪܐ ܗܪܣܝܘܛܐ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܩܝܡܬܗ ܫܢܝ ܠܕܘܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܦܓܪܢܐ ܕܩܕܡ ܒܬܪ ܒܬܠܬܐ ܥܡܕܝܢ̈ ܕܒܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܡܬܚܕܬ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܢ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܡܢܥܘ ܘܡܛܘ ܠܐܪܥܐ ܝܬܒܬܐ ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܒܥܕ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬܟܠܘ ܡܢ ܗܕܐ . ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܝܫܘܥ ܘܒܬܪ ܩܒܘܬܐ . ‏ ‏ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܇ ܕܐܦ ܒܬܪ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ
PhiloxMab:Disc ܩܝܡܬܗ ܠܐ ܬܘܒ ܐܬܕܒܪ ܕܘܒܪܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܕܩܡܢܢ ܥܡܗ ܒܬܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܠܢ ܥܡܗ ܩܡܢܢ ܒܚܝܠܗ . ܕܐܟܙܢܐ ܕܗܘ ܡܢ
P:Sam [AB] ܢܟܠܐ : ܘܢܣܒܘ ܫܘܚܕܐ ܘܨܠܘ ܕܝܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܒܬܪ ܒܒܪܫܒܥ . ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ : ܘܐܨܛܠܝܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܨܘܕܐ̈ : ܘܐܣܬܩܒܠܬ ܒܦܠܓܘܬܐ ܕܚܩܠܗ ܕܒܥܙ ܒܪ ܫܪܒܬܗ ܒܬܪ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ̇ ܙܠܝ ܒܪܬܝ . ܘܐܙܠܬ ܪܥܘܬ ܠܡܠܩܛ ܠܩܛܐ