simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܫܢܬ ܬܢXܬܝXܐX ܘXܢܬܝܢ ܒܬܪ ܕXXܢX ܂ ]ܪܘ ܢܝܩܝX ܂ ܝ ܒܗ̇ ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ
EliaNis:Chron ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ- ܒܥܝ ܐܟܘܬܗ ܒܬܪܥܐ ܬܪܝܢܐ ܂ ܘܐܢ ܐ·ܬܘܗܝ ܬܪ ܢܐ ܒܬܪ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܫܬ̣ ܠܟ ܡܢ ܬܫܥܣܝܪܝܘܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ
EliaNis:Chron ܪܡܫܗ ܕܒܗ ܩܐ̇ܡ ܣܗܪܐ ܠܘܩܒܠ ܂ ܝX ܂ ܫܡܫܐ ܫܘܝܐܝܬ ܒܬܪ ܝܝ ܫܘܝܐܝܬ ܂ ܐܬܝܗܒ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܦܨܚܐ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ