simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܙܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܒܕܝܘܐ̈ ܐܘ ܒܡܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܘܕܚ̇ܠ . [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
ComGenExod ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ . ܡܢ ܕܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܒܬܪ ܕܠܕܟܝܘܬ ܟܝܢܗ̇ ܩܕܡܝܐ ܥܬܝܕܘܬ ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ