simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ ܆ ܕܐܝܬ ܛܘܪܐ ܒܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ : ܘܗܝܡܢܬ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ .
Chrys:ComJohn1 ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܐ ܡܬܦܠܓ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܕ ܛܒ ܡܢ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ