simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܝܪܚܐ̈ البواحير ܀ ܒܬܪ ܕܬܫܪܝܢ ܒ . ܘܗܟܘܬ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ
BarBahl:SyrLex ܡܚܙܝܬܐ ܘܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ . ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܡܥܐ ܩ̇ܠܐ ܒܬܪ . ܘܟܕ ܫܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܩܛܐ ܩܕܡܝܗ̇ . ܗܝ ܠܩܛܐ . ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܝ̇ܬܒ