simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܗܟܘܬ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪ ܨܘܡܗ ܝ ܩ̣ܪܒ ܠܗܘ̇ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ
BarṢal:ComGosp ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܕܡܢܗܝܢ ܠܟܐܢܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܂ ܕܥ ܟܠܢܫ ܂ ܕܐܘ̇ ܢ̇ܦܠ ܝ ܒܢܘܪܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܬܐܘܡܐ ܛܟ̣ܣ ܗ̣ܘ X ܠܗ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܀ ܬܐܘܡܐ ܘܡܬܝ ܡܟܣܐ ܃ ܚܙܝ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܡܬܝ ܂ ܕܐܚܪܝܐ
BarṢal:ComGosp ܕܒ̣ܠܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܛܘܪܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܪܢ ܀ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܦܪܝܣXܝܝܢܘܣ X ܕܡܘܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̣ܡ ܘܐܬܢܚܡ
BarṢal:ComGosp ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܘܐܬ̣ܢܣܪ ܡܢ ܡܨܥܬܗ ܂ ܘܐܬܐܫܕ ܟܠܗ ܓܘܝܗ ܀ ܒܬܪ ܬܘܠܥܐ̈ ܀ ܐܦܝܦܐܢܝܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܝ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܕܡܫܬܘ̇ܬܦܝܢܢ ܀ ܬܘܒ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܕܝ ܐ̇ܠܦ ܝܝ ܠܢ ܂ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܢܥܒܕ ܘܚܢܢ ܕܢܘ̇ܕܐ ܩܕܡ ܕܐܟ̇ܠܝܢܢ ܪܐܙܐ̈ ܂ ܘܢܫ̣̇ܒܚ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܫ̣̇ܟܢ ܬܠܬ̈ ܠܦܓܪܗ ܂ ܕܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܠܬܚܬ ܡܢ ܒܬܪ ܝ̣̇ܡܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܢ̣ܗܪ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܒܛܘܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܡܫܐ ܀