simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܐܘ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܕܐ ܢܬܬܒܥ . ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܝܬܐ X0ܘܡܥܬܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܘܬ ܟܦܘܪܝܐ . ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ ܘܡܢ ܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܝܛ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ