simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩܡ ܘܣܠܩ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܗܝ ܒܬܪ ܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܒܪܝܬܗ ܗܘ ܚܫ ܘܐܬܐܒܠ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܥܠ ܡܪܗ . ܘܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܙܩܝܦܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܝܬܝܗ ܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܕܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܥܢܕܘ ܩܘܣܛܘܣ ܘܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܬܪ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܩܛܠܗܘܢ ܙܕܩ ܕܒܟܪܝܬܐ̈ ܢܘܕܥ‏ ‎ ‏ 14 ܡܢ