simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius ܕܘܟܝܗ ⁴¹ܘܕܡܨܝܐ ܢܦܫܐ ܕܬܫܬܘܐXXXX ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ . ܘܫܡ̣ܥ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ Xܝ ܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܠܗܘܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܘܗܘܘ ܟܢܫܐ̈ ⁶¹ܣܓܝܐܐ̈ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܢ X ܒܬܪ ܘܥܒܕܗ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܐ ܠܗܪܣܝܣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ