simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] ܝܘܠܦܢܝ . ܘܒܬܪ ܕܘܒܪܝ̈ . ܘܒܬܪ ܨܒܝܢܝ . ܘܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܒܬܪ ܗܝ ܠܟܠ ܐܢܫ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܗܢܘܢ ܐܬܝܕܥܬ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܝܬ
P:Phil-Phlm [AB] ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܡܪܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܫܬܐܠ . ܘܗܘܝܬ ܝܕܥ ܆ ܒܬܪ ܓܝܪ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܆ ܘܣܪܝܩܢ̈ ܐܢܝܢ̈ . ܡܢ ܓܒܪܐ ܗܪܣܝܘܛܐ ܇ ܡܢ