simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܚܕܝܘܬܐ : ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܘܕܝܢܢ ܒܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܬܪܝܨܬܐ ܒܬܪ ܘܚܒܪܘܗܝ ܕܚܕ ܨܒܝܢܐ ܘܥ̇ܒܕܐ ܝܕܥܘ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܥܢܕܘ ܩܘܣܛܘܣ ܘܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܬܪ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܩܛܠܗܘܢ ܙܕܩ ܕܒܟܪܝܬܐ̈ ܢܘܕܥ‏ ‎ ‏ 14 ܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܘܗܘܘ ܟܢܫܐ̈ ⁶¹ܣܓܝܐܐ̈ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܢ X ܒܬܪ ܘܥܒܕܗ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܐ ܠܗܪܣܝܣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ ܛܠܝܐ ܚܘܨܦܗ ܕܥܡܐ : ܘܗܦܟ ܠܗ ܕܒܝ ܢܬܥܕܠ . ܐܢܐ ܒܬܪ ܘܕܥܨܝܬܗ ܥܪܝܡܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܬܬܡܡ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕ ܢ 1ܕܒܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕ[ܒܬܐܘܪܝܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܬܘܒ ܡܫ̣ܬܪܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܨܘܬܐ ܠܒܝܫܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܢܡܚܐ ܠܐܪܥܐ ܒܫܒܛܐ ܕܦܘܡܗ ܂ ܒܬܪ ܕܫܡܥܢ̈ ܐܕܢܘܗܝ̈ ܢܟܣ ܂ ܢܕܘܢ ܒܩܘܫܬܐ ܠܡܣܟܢ̇ܐ ܃ ܘܢܟܣ
JulRom ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ ܕܫܪܪܗܝܢ . ܡܐ ܕܢܗܡܬ ܠܩܘܒܠܟ ܢܘܪܗܿ ܒܬܪ ܕܛܥܝܘܬܟܘܢܿ ܘܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ .
PhiloxMab:epPatricius ܕܘܟܝܗ ⁴¹ܘܕܡܨܝܐ ܢܦܫܐ ܕܬܫܬܘܐXXXX ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ . ܘܫܡ̣ܥ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ Xܝ ܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܠܗܘܢܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܦܪܣܝ . ܕܣܒܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܝ . ܘܠܐ ܟܬܒܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܒܬܪ ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܠܬܗ ܡܨܒܬܬܐ ܕܨܝܕ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ : ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar X ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܐ . ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܗܕ ܫܪܝܪܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩܝܡܘ ܇ ܢܬܠ ܡܢ