simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ ܒܬܪ . ܘܕܠܘܥܠ ܡܪܢ
PhiloxMab:epPatricius ܠܗܪܣܝܣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܘܗܘܘ
SynWestSyr ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ
BarKoni:ScholUrm ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܐܠܐ
SophrJer:epArcadCyp ܘܪܒ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
JacSer:memProphElij ܢܨܚܢܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܦܩܕ ܘܟܠܐ ܡܛܪܐ
ChronMin ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܦܘܪܥܢܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . ܗܝ
ApocPs-Meth ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ
Babai:BookUnion ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝ· ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ
Sahd:memSolitar ܘܕܡܘܬܗ . [X]ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܡ̣ܫܒܠ ܠܗ ܠܡܚܙܐ
Eph:ComGen&Exd ܚܠܦܘܗܝ ܀ X ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Ath:Treatises ܠܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܘܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ̣ ܒܬܪ · · [ܚܕܝܘܬܐ
JulRom ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ
SevAnt:madHym ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩܡ
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇