simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܠܡ̇ܦܠܓܘ ܒܡܠXܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܬܐܡܪܐ ܐܘ ܟܝܬ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܬܦܫܟܐ ܚܣܝܘܬܟ ܃ ܕܡܢ
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܐܕܪܟ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܦܬܝܐ ܘܐܘܪܟܐ 290 ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܒܬܪ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܣܢܐ ܠܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܛܥܐ ܐܢܝܢ
JacSer:memProphElij ܕܦܩܕ ܘܟܠܐ ܡܛܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܐܡܪ ܡܠܬܐ ܘܠܐ ܢܚܬ ܛܐܠܐ ܥܠ ܒܬܪ ܢܒܝܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ 960 ܘܟܠ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܫܠܡܘܬܐ ܘܐܟܚܕܐ ܂ X XX ܬܘܕܐ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܘܢܩ̇ܪ-ܒ ܕܫܥܬܐ ܠܡܫܡܥܬܐ ܠܐ ܡܢܦܩܬܐ ܇ ܕܡܨܝܐ ܡܢ
JnEph:EccHist XܘXܢܝܝ ܂ ܕܢܝܝXܫܝܢ Xܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܥܠ ܝXܪܚܝXܢܘܬܝ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܇ ܕܡܢܗ ܡܣܬܥܪܢ̈̈ ܗܘܝ̈ ܕܥܠ ܝܘܚܢ ܕܝܘX ܦXܢܪܝܪܟX
ActsStAnth ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܘ ܡܢܗ ܡܢ ܗܢܐ X X -- X ܘ ܒܝܬܗ X XXX ܒܬܪ 15 ܕܒܝܬܐ ܘܕܚܬܗ . ¹² X X 9ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܗ ܡܟܬܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܇ ܕܒܬܫܥܝܬܗ ܐܦ ܛܟܣܐ ܢܥܒܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܥܐ ܂ ܝ· ܡ̣ܢ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul ܡܟܣܢܘܬܝ : ܕܠܐܘܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܡܘܫܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܫܐ ܠܐ ܒܬܪ : ܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܫ̇ܠܡ ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ : ܕܠܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ̈ : ܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܚܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . X [X]ܕܚܡܫܐ : ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ܥܠܬܐ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܇ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܘ ܒܗܘܢ . ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ ܘܠܐ ܬܠܬܐ ܒܬܪ ܕܝܢ X ܗܕܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕܥܬܐ ܘܚܘܒܐ ܡܣܬܬܐ ܩܒܠܘ
BarṢal:ComGosp ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܕܡܢܗܝܢ ܠܟܐܢܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܂ ܕܥ ܟܠܢܫ ܂ ܕܐܘ̇ ܢ̇ܦܠ ܝ ܒܢܘܪܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀
JnRufus:Pleroph ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X ܦܠܢ ܥܬܝܕ ܕܢܬܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ . ²ܐܬܚܙܝ ܠܗ̇ ܡܠܐܟܐ ܕܐܡܪ . ܐܠܝܢܐ X ܐܠܝܢܐ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܒܬܪ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ
Chron1234 ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇ ܝܠܕܬ̇ ܠܡܪܝܡ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ ܢܣ̣ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܚܢܐ ܝ ܒܪܬ ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩ̣ܡ ܥܠ ܓܢܒ ܩܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܡܣܬܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝ ܥܠ ܒܬܪ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ̈ ܃ ܡܢܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܂ ܡ̣ܢ
P:2Chr [AB] ܡܢܝܢܐ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܘܐܫܟܚ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܒܬܪ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܓܒܪܐ̈ ܓܝܘܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ :
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ · ܕ . ܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܒܬܪ ܗܘܐ· ܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܠܬܐ ܗ̣ܘ ܘܒܣܪܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ