simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph X ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ . ܚܙܬ ܢܦܫܗ̇ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܘܩܝܣܐ ܒܬܪ . ܘܡܬܥܢܘܝܐ ܗܘܬ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܗܕܐ ܒܙܒܢ ܟܕ ܗܘܬ ܒܬܡܗܐ ܡܢ
JnRufus:Pleroph XXX X X X ܗܟܢ ܫܒܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܟܬܪ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ . ܟܕ ܢܛܪ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܫܠܗܒ ܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܢܢܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܘܝܕܢܐ ܕܗܪܛܝܩܘẌ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܢܝܐ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ . ܗ . ܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܘܚܘܝ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܡܢ X ܗܪܝܛܝܩܘ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܢܦܝܣܘܢ ܠܡܚܝܠܘܬܝ ܕ . ܐܘܦܘܟ ܠܘܬܗ . ܟܕ ܓܝܪ ܫܢܝܬ ܐܢܐ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒ-ܪܝܐ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܥܒܕܬ . ܕܟܢܝܫ ²ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܠܗ ܀ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܩܪܘܘܐ
JnRufus:Pleroph ܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܒܟܠ ܕܘ̣ܟ ܒܚܝܠܐ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܘܐܟ̇ܠ ܘܘܐ ܢܦܫܗ ܡܝܪ . X ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܡܨܪܝܢ ܡܢ ܒܬܪ . ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܝܪܘܬܐ ܕܪܫܢܘܬܗ ܘܕܡܘܗܒܬܗ ܕܡܘܫܐ ܪܒܐ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐX . ¹ܥܬܝܕ ܪܕܘܩܐ ܢܪ̣ܪܟ ܠܥܕܬܐ . ܒܬܪ ܙܠ ܫܠܝ . ܟܕ ܝܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܐܘܕܝܬ ܐܬܩܒܠܬ ܘܐܫܬܘܝܬ ܠܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܗ ܀ ܩܒ - ܒܬܪ ܐܢܬܝ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܨܛܠܒ ܘܚܫ ܚܠܦܝܢ· ܆ ܘܗܟܢܐ ܘܡܢ - X
JnRufus:Pleroph ܕܐܙܕܒܢ . ܕܢܬܒ ܘܢܫܠܐ ܒܗ̇ ܒܩܣܛܪܐ . ܘܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܡܪܚܐ ܒܬܪ ܬܐܘܕܣܝܣ-X . ܡܠܟܗ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܣ› . ܟܕ ܫ̇ܠܚ ܠܗ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܐܡܠܟX ܡܪܩܝܢܐ . ܫܕܪ ܠܡܨܪܝܢ ܐܢܫ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܢܘܛܪܐ̈ ܒܬܪ ܘܡܪܚܐ ܫܩܠ ܦܪܗܣܝܐX ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܐܫܬܪܝ ܟܢܫܐ ܟܕ ܩܪܝܗܝ ܗܘX ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܗܘ ܒܣܝܠܝܘܣ . ܚܪܡܐ ܥܠܝܟ ܢܣܛܘܪܝܣ . ܘܥܠ ܪܘܫܥܟ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܪܫܝܐ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ . XX XX X X ܣܒܘ ܐܫܝܓܘ ܐܦܝܟܘܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܐ̈ ܕܝܠܝܝ ܕܐܩܝܡܬ ܠܟܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܩܕܢܝ̈ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܫܟܒ ܟܕ ܡܟܢܫ ܠܥܡܐ ܘܡܫܪܪ ܘܡܝܒܢܐ ܥܕܡܝܐ ܠܢܫܡܬܐ ܒܬܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܛܘܒܬܢܝܐ ܛܝܡܪܐܘܣ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܫܢܝܬ . ܒܡܚܘܬܐ̈ ܩܫܝܬܐ̈ ܐܬܬܒܪ . ܘܟܕ ܡܢܗܝܢ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢܝܗܘܢ . ܕܡܢܗܘܢ ܠܚܪܬܐ ܐܝܟ ܕܫܡܥܬ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗ̇ܘ ܡܢܢܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ̈ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܘܪܘܪܒܬܐ̈ : ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܡܨܪܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܒܝܡܐ ܘܒܡܕܒܪܐ ܇ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܘܣ ²ܕ ܓܘܐ . ܩܪܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܛܢܢܐ ܘܚܣܝܐ ܒܬܪ ܟܬܝܒܐ ¹ܠܚܠܫܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܪܡܝܘ ܘܫܕܘ ܘܐܟܪܙܘ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܝܕܝܢ ܐܣܠܝܘ ܐXܢܝܢ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܝܠܢ X ܐܪܬܘܕܟܣܘ̈ . ܘܟܕ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܟܢܐ . ܟܕ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܨܥܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܝܢ̈ . ܒܬܪ ܘܡܥܩܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܪܪ ܗܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܟܢܐ ܗܘܬ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ³ܣܠܝܩ ܐܦ ܗܘ . ܘܐܝܟ ܒܬܪ ܢܣܛܘܪܝܣ . ܐܝܩܪܐ̈ ܘܫܘܟܢܐ̈ ܫܕܪ ܠܗ ܠܐܟܣܘܪܝܐ . ܘܟܕ ܡܢ