simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܡܐܡܪܐ̣ ܚܠܝܛܐܝܬ ܘܠܐ ܒܬܪ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܆ ܟܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܗܘܢܐ X ܘܢܦܫܗܘܢ : O⬩ܥܡ ܣܛܢܐ ܒܥܠܕܪܗܘܢ ܇ ܘܠܡܩܪܐ ܒܬܪ ܕܘܒܪܐ̈ ³ܢܦܫܐ ܢܟܢܘܢ . ܙ̇ܕܩ ܓܝܪ ܠܡܘܣܦܘ ܒܣܘܟܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs |ܕܙܗ̣ܪ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ̣ ܥܠX ܪܓܬ ܢܫܐ̈ ܐܡܪܢܐ ܒܬܪ ܘܩ̇ܢܐ ܢܟܦܘܬܐ ܘܡܬܒܣܡ ܒܙܗܝܘܬܗ̇ . XXX XX X1ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹0ܕܡܘܬܒ ܝܚܝܕܝܐ ܒܫܠܝܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܘܡܦܩ ܐܣܝܪܐ̈ ²0ܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܒܛܠܐ ¹⁸ܕܢܘܗܪܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܇ ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹³ܕܐܡ̣ܪ ܘܐܠܦ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܙܢܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܘܕܡ̣ܠܟܐ̣ ܒܬܪ ܠܗ ܥܘܕܪܢܐ ܘܢܬܠ ܠܗX ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܘܕܝܘܐ̈ . ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܕܐܡ̣ܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܦܫܝܩܢ̈ ܘܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܥܠ ܦܘܫܩܐ̣ ܒܬܪ ܝܗ̇ܒ ܠܟ ܒܙܒܢܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܘܡܫܒܚ ܠܟ ܒܫܡܝܐ . X XX ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ¹̈⁷ ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܓܘܢܐ ܘܥܨܬܐ ܕܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܒܫܠܝܐ̣ ܡܘܚܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܘܥܠ ܚܪܘܪܐ̈ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܓܘܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܝܚܬܐ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܡܛܝܢ ܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̣̈ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܕܢܚܘܐ ܕܥܠܡܐ ܠܚܫܐ̈ ܒܬܪ ܕܚܫܘܗܝ̈ ܘܒܐܠܗܐ ܐܣܪܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܐ ܕܢܦܫܗ . XX
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ X . ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܚܐܦܐ ܕܟܝܢܐ ܩ̇ܪܐ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܒܬܪ ܟܕ Xܝ ܐܡ̇ܪ : Xܓܢܒܪܘܬܐ ܘܠܒܐ ܥܘܕܪܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢܦܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܥܬܗ ܘܩܢܝܢܗ ܕܗܢܐ ܚܘܒܐ ܒܠܚܘܕ ܪܗܛܝܢ̣ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܒܠܚܘܕ ܦ̇ܩܕ ܠܗܘܢ ܠܡܪܗܛ ܇ ܥܠ ܗܕܐ ܒܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܥܡܠܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ¹̈⁷ ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ Xܕܢܥܨܐ ܢܦܫܗ ܙ̇ܕܩ ܠܟܠ ܥܒ̇ܕ ܛܒ ܘܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܠܢ ܠܡܫܠܡ ܠܚܛܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܪܥܝܢܢ . X0ܐܒ̇ܐ ܕܝܢ ܐܫܥܝܐ ¹ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܙܗܪܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ܪܚܡ ܫܠܝܐ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܬܪ ܐܡܝܪ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܢܬ ܠܐ ܬܣܒ ܐܢܬܬܐ ܘܫܪܟܐ . ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܙܗܪܗ ܠܐܚܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܩܠܝܬܗ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ⁴ܥܢܝܢܐ ܥܡ ܒܬܪ ܕܐܡ̇ܪ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܒܡܐܡܪܐ XXܗ̇ܘ ܕܥܠ ܫܠܝܐ ܇ ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܡܝܪܘܬܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܐܡܝܢܐ ܕܫܥܬ ܓܗܢܐ ܫܘܟܢܐ ܗܘX ܐܠܗܝܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܓܡܝܪܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܡ̣ܪ : Xܐܒ̇ܐ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ X ܇ O⬩ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܒ̇ܐ ܒܬܪ ܕܪܘܫܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙ̣ܐ ܘܫܡ̣ܥ ܨܝܕ ܣܒܐ̣ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܡ̣ܪ : Xܕܫ̇ܐܠܬܗ ܠܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܕܡܢܐ ܗܝ ܕܢܫܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܕܚܠܬܐ . Xܝ X8ܐܒ̇ܐ ܕܝܢ ܦܛܪܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܡ̣ܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܙܢܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܘܐܠܦ ܕܐܝܟܢܐ ܢܙܟܐ ܒܬܪ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܡܥܕܪܢ̈ ܠܗ̇ ¹0ܐܢ ܩܢܬ ܐܢܝܢ̈ . O⬩ Xܝ ܘܡܢ