simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 X X ³ܐܪܙܐ̈ ܆ ܢܣܟܠ . ܘܡܘܕܥ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ . ܕܐܢ ܒܬܪ ܗܘ ܟܕ ܗܘ- -- ܕܝ̇ܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܩܫ̣ܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 X X25ܗܕܐ ܀ | ¹ܗܘܐ ܠܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܒܬܪ ܕܐܢܫܐ ܥܠ ܪܘܚܐ ܡܬܢܣܒܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܐܡܪ̇
Chrys:ComJohn1 XX68 ܡܚܬܬܗ ܕܡܢ ܛܘܪܐ ܐܣܬܥܪ ܡܫܬܥܐ . ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܢܐ ܒܬܪ ܕܠܚܘܪܒܐ ܫ̣ܬܩ . ܡܛܠ ܕܡܬܝ ܥܠܝܗ̇ ܐܘܕܥ . ܗܠܝܢ |ܕܝܢ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 XX7 ܓܝܪ ܕܐܡܕ̇ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܒܪܘܝܘܬܗ ܕܟܠ ܒܗ ܗܘ̣ܐ . ܒܬܪ ܗܫܐ ܢܬܥܢܐ ܒܦܬ ܓẌ ܗܢ̇ܝܢ ܕܒܬܪ |ܗܠܝܢ ܣܕܝܪܝܢ̈ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 |ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܘܝ̈ . ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܕܒܚܪܝܢܐ ܐܩܘܡ ܘܐܚܘܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܬܐ ܘܐܢ ܐܚܪܬܐ ܗܘܬ ܝ X93ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܡ̇ܪ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ . ܐܘ ܠܘܩܒܠ ܕܝܠܢ ܡܦܫܩ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܘܕܥܐ . ܡܕܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܢܫܐܠ . ܘܢܚܙܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܐܣܢ ܒܗܘܢ ܀ 3ܢܨ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܓܠܝܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ . ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܡܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܒܬܪ ܐܣܢ ܒܗܘܢ ܀ 3ܢܨ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܓܠܝܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ . ܒܬܪ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܡܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ
Chrys:ComJohn1 ܒܬܪ ܡܘܣܦ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܥܠܠ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܟܬܪ ܕܠܘܩܕܡ ܢܠܒܘܟ ܒܢܝܢܗ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܕܡ ܕܚܣܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܘܕܥ ܫܘܒܚܗ . ܐܘܣܦ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܬܠܡܝ̇ܕܘܗܝ ܒܬܪ ܒܗܘ̇ ܝܘܡܐ ܐܪ ܓܫ ܗܘܐ ܒܗ . ¹ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܡܬܝܕܥܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܗܘ̇ ܕܣܗ̇ܕ ܥܠܝ . ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܒܬܪ ܕܝܘܚܢܢ . ܘܩܕܡܝܬ ܣܐܡ ܠܗ̇ܝ ܕܒܨ ܝܪܐ ܠܗܝ̇ ܕܝܘܚܢܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܚܡܫ ܓܪܝẌ ܕܣܥܪܐ̈ ܐܡ̣ܪ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܐܬܝܢ̈ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܥܒܕܬ ܆ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܚܣܝܪ ܡܕܡ ܕܪܒ ܠܢܨ ܒܬܪ ܠܡܫܬܘܝܘ ܠܗܠܝܢ ܡܥܠܬܐ̈ . ܕܒܗܘ̇ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܕܡ ܕܐܝܠܝܕ ܡܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܗܘ . ܘܡܕܡ ܒܬܪ ܐܚܪܝܢ ܒܥ̇ܐ ܠܡܘܕܥܘ . ܘܠܘ ܥܠ ܚܙܬܐ ܐܡܪ ܓܠܝܐ ܡܢ ܗܕܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕ̇ܥ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ . ܘܡܚܘܐ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܡܠܠܝܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܢܬܢܝܐܝܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܒܬܪ ܠܢ . ܐܠܐ ܗܝ̇ ܕܥܠ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܘܥܘܩܒܐ ܣܓܝܐܐ ܣܢܝܩܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܒܬܪ . ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܕܐ ܣܥ̣ܪ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܕܠܐܠܗܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܢܫ¹ ܠܐ ܚ̣ܙܐ . ܠܐ ܐܡܪ ܕܒܪܐ ܒܬܪ ܐܬܒܩܐ ܐܝܟܢܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܥܬܝܪܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܠܠ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܗܫܐ ܡܝܬܐ ܘܡܚܘܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܠܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܣܓܝ ܕܝܢ ܫܠܡܐ ܠܗܝܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ̇ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܐܘܣܦ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܟܠܢܫ ܢܗܝܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܟX ܐܝܟ ܡܪܗ ܡܡܠܠ ܐܘܕܥ . ܡܢ