simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܝ ܂ · ܘXܒܗܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܠܐ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܃ · ܡܢܐ ܗܝ̣ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝ ܡܪܢ ܢܦܫܗ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܙܩܘܦܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܂ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܝܨ̇ܦܝܢ ܒܬܪ ܠܚܕܬܐ ܂ ܟܕ ܒܫܘܪܝܐ ܡ̣ܢ ܚܕܬܐ ܫ̇ܪܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܢ̣̇ܥܠ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܟ̇ܠܝܢܢ ܗܢܐ ܦܨܚܐ ܂ ܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܘܠܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܬܥܝܪܝܢܢ ܡ̣ܢ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫܢܬ ܡܘܬܐ ܂ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܘXܙܝܟ ܕܠܐ ܐܬܓܠܝ ܝ ܠܗܘܢ ܟܠ̇ܗ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗ ܂ ܐ ܒܬܪ ܘ ܂ ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ - ܡ ܇ ܢ ܕܢܣܓܕܘܢ Xܡܕܢܚܐ ܂ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝܐ ܣ̇ܠܩ ܡܫܡܫܢܐ ܘܡܟܪܙ ܟ̣ܪܘܙܘܬܐ ܂ ܘܝ ܘܡܢܐ ܡܛܦܣܐ ܒܬܪ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܂ ܕܘܡܝܐ ܕܥܐܕܗ ܡܝܝܚܝܢܢ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܆ ܝX ܢܦ̇ܩ ܡܝܟܐܝܠ ܡܕܒܪܢܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܒܬܪ ܃ ܘܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܩܘܛܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܂ ܘܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ 0ܥܪܘܒܬܐ ܕܕܗܒܐ ܒܬܪ ܪܫ̣ܡ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܘܐܒܗܬ ܐܢܘܢ ܃ ܐܠܐ ܚܘܝ ܝ-ܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܟܒ ܃ ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝ ܡܪܢ ܢܦܫܗ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܙܩܘܦܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܣ̣ܠܩ ܡܪܢ ܠܫܡܝܐ ܀ ܐܦ ܓܝܪ ܫܠܡܐ ܕܝܗܒܝܢܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܓܢܢܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܕܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܦܪܥܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܡܫܡܥ ܠܗܘܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܐܘܠ ܐܡܠܟ ܂ ܘܫܘܘܕܝܐ ܫܩ̣ܠ ܕܠܥܠܡܝܢ ܢܡܠܟ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܒܬܪ ܘܠܐ ܢܚ̇ܬ ܃ ܕܘܝܕ ܕܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ̈ ܝ ܐܬܓܒܝ ܂ ܘܩܠܝܠܐܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܂ ܝܫܐ X ܕܠܐ ܡܫܢܝܢ ܡ̣ܢ ܛܒܥܐ ܕܩܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܪܡܐܝܬ ܘܙܥܝܦܐܝܬ ܡܙܥܩ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܘܗ ܕܠܘܬ ܙܟܪܝܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܒܬܪ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܣܪܦܐ̈ ܕܚ̣ܙܐ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܠܐ ܡܨܠܝܬܘܢ ܃ ܘܟܢ ܡܫܪܝܬܘܢ ܂ ܡܪܡܝܬܐ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܒܝܬ ܦܣܘܩܐ ܠܦܣܘܩܐ ܡܨܠܐ ܟܗܢܐ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܘܬܐ ܠܝܬ ܫܘܪܝܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܝ ܘܠܡܢܐ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܬܒܛܠ ܒܬܪ ܂ ܫܘܪܝܐ ܕܟܠ ܪܘܟܒܐ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܫܘܠܡܐ ܡܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܫܗ ܂ ܕܢܬܕܡܐ ܠܢܫܐ̈ ܘܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܩܕܡ ܚܫܗ ܕܝܢ ܂ ܠܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܫܗ ܂ ܝܝ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̇ܬ ܡ̣ܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܡܘܠܝ ܝܚܝܕܝܘܬ ܐ ܆ ܘܡܣܟܐ ܠܩܪܝܬ ܐ ܕܩܝܡܬܐ ܂ ܘܨ̇ܐܪ ܟܠܗ ܒܬܪ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܃ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܬ ܒܦܓܪܗ ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܐ ܂ ܘܝXܘܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܝXܬܐ ܘܕܫܠܝܢܐ̈ ܒܫܘܠܝX ܫܒܘܝܐ ܒܬܪ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܂ ܘܕܝܘܚܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܝܪܬܘ ܡܕܡ ܕܣܗܕ ܠܗܘܢ ܕܟܕ ܡܣܝܒܪܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܡܚܘܢ̈ ܃ ܘܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܣܛܝܘ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܠܡܐ ܡܢܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܡܝܬܝܢܢ ܘܐܙܠܝܢܢ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܬܘܒ ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܢܩ̇ܦ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂