simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝܐ ܣ̇ܠܩ ܡܫܡܫܢܐ ܘܡܟܪܙ ܟܪܘܙܘܬܐ ܘܡܢܐ ܡܛܦܣܐ ܗܪܟܐ ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ ܘܥܘܢܝܬܐ ܂ 1ܘܡܢܘ ܫܡܐ ܗܢܐ ܕܫܘܪܝܐ ܂ ܝܓ ܃ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܥܬܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ̇ ܂ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢܢ ܒܗܝܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܘܐܢ ܕܒܕܡܘܬ ܨܠܡܐ ܂ ܝ ܥܘܝܬܐ̈ ܕܡܪܙܙܢ̈ ܠܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܠܝܐ̈ ܙ ܒܫܘ ܝ ܫܒܘܥܐ ܂ ܫܠܝܢܐ̈ ܃ ܂ X ܂ X ܠܒܬ ܦXܢܪܘܣ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܢ ܡܘܠܕܗ ܘܬܪܒܝܬܗ ܥܒ̇ܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܒ̇ܛܠ ܂ ܘX X ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܠܝܚܐ̈ ܥܒܕܝܢܢ ܥܘܗܕܢܐ Xܝܬܘܝܝ ܃ ܘܠܦܘܢܘܣ ܕܡܛܦܣ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬ ܫܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܘܐܣܗܕ ܥܠ ܡܪܗ ܇ ܟܐܢܐܝܬ ܐܦ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܓܡܐ ܂ ܩܕܡܝܬ ܢܛܪܝ̈ ܛܟܣܐ ܓܒܪܝܠ ܘܡܝܟܐܝܠ ܂ ܘܒܬܪܗܘܢ ܒܬܪ ܕܒܪܝܬܗ ܂ ܒܙܘܚ̇ܐ ܦܘܩܘ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܗܟܢܐ ܢܦ̇ܩܝܢ ܬܓܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܝX ܐܝܟ ܥܡܐ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܨܚܐ ܒܦܨܚܐ ܂ ܘܟܕ ܐܥܒܪ ܠܥܠܡܐ ܝ ܡ̣ܢ ܫܝܘܠ ܡܨܪܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܂ ܐܝܡܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܚܫܒ ܂ ܘܠܠܝܐ ܒܬܪ ܕܫܡܫܐ ܕܚܫܟ ܟܕ ܣܠ̣ܩ ܠܙܩܝܦܐ ܂ ܠܠܝܐ ܐܬܚܫܒ ܂ ܘܬܘܒ