simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܥܠ ܒܡܨܥܬܐ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܠܝܘܣܦ ܡܛܠܬܗ ܕܒܛܢܐ : ܒܬܪ ܠܒܛܢܐ ܆ ܘܟܢ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܟܚܬ ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܠܐܪܒܥܐ ܪܝܫܐ̈ ܡܬܦܠܓ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܡܕܪܟܝܢܢ ܇ ܒܬܪ ܒܡܨܥܬܗ ܇ ܘܕܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܠܓܘ ܡܢܗ ܢܦܩ̇ ܘܡܫܩܐ ܠܗ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡܬܕܢܝܘ ܒܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܪܓܫܐ̈ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ : ܘܚܘܫܒܐ̈ ܬܘܒ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ : ܐܬܝܠܕ ܕܡܒܪܢܫ : ܘܗ̣ܘܐ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܒܛܢ ܐܦ ܡܬܝܠܪ . . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܘܠܕܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ¹⁴ܘܗ̇ܘ ܕܡܬܒܛܢ ܝܕܝܥܐ ܕܠܘܩܕܡ ܗ̇ܘܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ⁵ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ̣ ܡܠܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܚܕܬ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ³ܫܠܝܛ ܠܡܡܢܐ ܒܟܝܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܚܕܬܐ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ ܥܬܝܩܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܠܐ̇ ܟܝܢܝܬܗ̈ ܕܡܠܬܐ²⁵ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܡܥܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ X¹ . 1ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܆ ܠܒܪ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܒܪܢܫܘܬܐ ܆ X ܐܬܐܡܪ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܡܢ ܐܡܐ ܆ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܒܬܪ ܗܘ ܇ ܡܢ ܐܡܐ ܗ̣ܘܬ ܠܗ . ܘܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣܒܥܘ ܡܢܗܘܢ ܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܬܪܘ X ܩܨܝܐ̈ ܫܒܥܐ ܒܬܪ ܘܢܦܩ̇ ܟܕ ܡ̇ܚܙܩ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܇ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܡܐ ܕܐܦ ²⁵ ܗ̣ܘ ܒܝܕ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ ܬܫܚܠܦ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܠܘܝܢ ܚܝܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܦܠܘ ܒܬܪ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ ܒܬܪ ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܪܘܚܢܐܝܬ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܟܪܣܐ ܚܝܕ ܒܬܪ X ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܢܬܝܠܕ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܐܦ ܒܣܪܢܐܝܬ . ܘܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܐ : ܒܝܠܕܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܐܘ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܛܟ ܐܣܒܪ ܒܬܪ ܕܝܘܢܝܐ ܚܕ ܠܚܕ : ܕܒܫܡܐ ܕܗ̣ܘܝܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܘܢ ܣܝܡܢ ܚܕܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܒܬܪ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܬܥܒܕ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ²⁵ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܕܬ . ܘܬܘܒ̣ ܕܐܬܚܘܝ-ܬ ܘܗܕܐ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܒܬܪ . ¹ . 108 ܘܬܘܒ̣ ܕܒܬܘܠܬܐ ܟܬܪܬ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܐܡܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣܪܝ ܇ ܘܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܘܢܦܩ̇ ܟܕ ܡ̇ܚܙܩ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚܡܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܟܕܐܬܒܪܢܫ . ܕܐ̇ܝܟܢܐ ܩܡ ܠܥܙܪ ܡܢ