simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ̣ ܘܐܓܢ ܒܢ . ² ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܪܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܒܬܪ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܐܬܚܙܝ ²ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܐܬܚܙܝ ²ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܐܬܝܕܥ ܕܟܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܒܝܕ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ²⁰ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܐܬܝܕܥ ܕܟܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܒܝܕ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ . ¹ܡܢ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ : ܐܬܝܠܕ ܕܡܒܪܢܫ : ܘܗ̣ܘܐ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܠܘܬܗ ܐܦ ܠܢ̣ ܘ̇ܠܐ ܠܡܬܦܢܝܘ ܒܬܪ ܢܗܘܐ ܇ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܢܬܚܘܐ ܇ ܘܬܘܒ ܢܟܬܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܠܐ̇ ܟܝܢܝܬܗ̈ ܕܡܠܬܐ²⁵ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܡܥܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ⁵ܒܣܪܐ ܥܐܠܐ ܒܛܟܣܐ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܐ ܆ ܗܕܐ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܝܢܢ ܒܚܝܠܐ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ . ܒܬܪ . ܐܠܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ ܆ ܘܡܬܓܫܫ ܘܡܬܝܕܥ ܆ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܢܣܒ̣ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܆ ܘܗ̣ܘܐ ܬܢܝܢܐ ܘܦܫ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ : ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܣܪ ²ܘܢܟܬܪ ܡܠܬܐ : ²⁰ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܝܡܢܢ ܒܗ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܒܬܪ ܡܛܠܬܗX ܬܚܘܝܬܐ : ܐܝܟ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܢܫܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ : ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܛܥ̣ܡ ܚܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܒ̈ ܠܗ ܆ ܕܗܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ . ¹²ܚܠܦ ܒܬܪ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ̣ ܘܐܫ̣ܠܡ ܪܘܚܗ . ¹0ܘܩܕܡ ܗܕܐ ܐܡܝܪ ¹¹ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܕܬ . ܘܬܘܒ̣ ܕܐܬܚܘܝ-ܬ ܘܗܕܐ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܒܬܪ . ¹ . 108 ܘܬܘܒ̣ ܕܒܬܘܠܬܐ ܟܬܪܬ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܐܡܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܬ̣ܒ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܥܗܕ ܡܢ ܠܥܠ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ . ܐܠܐ̣ ܕܢ̇ܣܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ . ³ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܢܐ ܐܦ ܬܢܢ ܆ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܕܪܫܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܘܦܐ̈ ܆ ܢܟܬܪܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܚܟܡܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܣܘܟܠܐ : ܘܒܘܝܢܐ ܘܐܝܕܥܬܐ ܆ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܒܛܢ ܐܦ ܡܬܝܠܪ . . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܘܠܕܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ¹⁴ܘܗ̇ܘ ܕܡܬܒܛܢ ܝܕܝܥܐ ܕܠܘܩܕܡ ܗ̇ܘܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܚܕܬ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ³ܫܠܝܛ ܠܡܡܢܐ ܒܟܝܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܚܕܬܐ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ ܥܬܝܩܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܝܠܕ ܇ ܘ̇ܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܦ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܐ ܘܕܡܘܠܕܐ ܇ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܠܫܒܪܐ ܡܐ ܕܡܫܪܐ ܠܡܐܠܦ ܆ ܘܚܠܒܐ ܠܝܠܘܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܩܕܫ¹⁰ X X¹ . X6ܘܗ̇ܘܐ ܚܝܠܐ : ܦܐܫ ܒܚܙܬܐ ܘܒܟܝܢܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܬܘܒ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣܒܥܘ ܡܢܗܘܢ ܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܬܪܘ X ܩܨܝܐ̈ ܫܒܥܐ ܒܬܪ ܘܢܦܩ̇ ܟܕ ܡ̇ܚܙܩ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܇ ܘܡܢ