simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܩ̇ܥܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܒܬܪ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ²ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ : ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܆ ܥܠ ܕܠܐ XXܐܣܬܥܪܬ̇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ ܬܫܚܠܦ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܠܘܝܢ ܚܝܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘܠܕ ܡ̇ܦܣ⁵ ܠܡܐܡܪ ܕܐܬܙܝܥ ܒܗ ܚܘܫܒܐ ܘܐܬܪܥܝ ܕܫܦܝܪ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܬܒܪ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ ܕܐܘܠܕ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܥܠ ܒܡܨܥܬܐ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܠܝܘܣܦ ܡܛܠܬܗ ܕܒܛܢܐ : ܒܬܪ ܠܒܛܢܐ ܆ ܘܟܢ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܟܚܬ ܒܛܢܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܆ ܟܬ̣ܒ ܡܚܕܐ ܐܦ ܒܬܪ ܕܣ̇ܒܪ ܥܠ ܒܛܢܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢܗ ܕܟܬܒܗ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆ ܕܝܠܗ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܦ ܢܦܫܐ . Xܝ ܒܬܪ ܐܢܫܝܬܐ . ܘܥܠ ܕܗ̣ܘ ܐܬܒܣܪ ܆ ܕܝܠܗ ܗܘ ܒܣܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ : ܘܐܬܚ̇ܒܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܆ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܝܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܢܫ ܇ ܥܠ ܕܡܬܗܝܡܢ ²⁵ ܕܐܦܢ ܗ̣ܘܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܒܬܪ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ³ܫܠܝܛ ܠܡܡܢܐ ܒܟܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܡܢ ⁵ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܕܝ̇ܢܐ̈ ܡܫܟܚܝܢ . ܘܬܡܢ̇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܗ̣ܦܟ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ : ܘܫܪܪ ܒܬܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ³⁰ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܘܠܘ ܒܚܪ . . ܕܡܛܠ ܗܕܐܐܦ ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܥܠ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܘܐܓܢ ܒܢ ܇ ¹ܕܐܘܕܥܬ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܒܣܓܝܐܐ̈ ܥܬܝܕ ܠܡܥܡܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܡܬܚܙܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ : ܡܟܬܪ ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ : ܘܡܝܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ . ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܀ ³ XXX1ܥܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܟ ܕܒܢܘܗܪܐ ܒܗܢܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ⁴ܘܐܝܟ ܕܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ⁵ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ̣ ܡܠܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܒܬܪ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܬܥܒܕ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ²⁵ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܡܐ ܕܐܦ ²⁵ ܗ̣ܘ ܒܝܕ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ